Search

Bộ đồ ăn hợp thức

  • Enternal ăn bộ

    Việc ăn đặt sản phẩm mô tả việc cho ăn tập với cho ăn túi 1) ăn túi 2) PVC ống 3) lăn kẹp 4) IV buồng 5) Silicon tubing(Optional) 6) Silicon Connector(Optional) 7) ăn Y kết nối với nắp khóa 8)...
    Read More
  • Bộ ăn uống không phải của DEHP

    Bộ nuôi ăn không thuộc DEHP Mô tả sản phẩm Bộ cho ăn bằng thức ăn cho ăn 1) Túi đựng thức ăn 2) Ống PVC không có DEHP 3) Vòng kẹp 4) Buồng IV 5) Ống silicon (Tùy chọn) 6) Đầu nối Silicon...
    Read More
Chào mừng đến với mua bộ đồ ăn enfit tùy chỉnh từ các nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà cung cấp bộ đồ ăn hợp lý. Đối với saple miễn phí, liên hệ với nhà máy của chúng tôi.